PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONYCH PRZEZ NAS BADAŃ

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest IBOR sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kogucia 20/1, 30-222 Kraków.
 2. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@ibor.pl lub numerem telefonu: +48 12 395 70 54.
 3. W swojej działalności szanujemy prywatność i kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
 4. Przy każdym przetwarzaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa.
 5. Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.

II. ZBIERANE DANE

 1. W ramach prowadzonych przez nas badań zbieramy następujące dane: numer telefonu, wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania (wyłącznie województwo oraz kategoria miejscowości, w której respondenci badania mieszkają z podziałem na wieś/miasto do 100 000 mieszkańców, miasto powyżej 100 000 mieszkańców) oraz odpowiedzi na pytania ankietowe dotyczące upodobań muzycznych.
 2. Z uwagi na zakres zbieranych przez nas danych w żaden sposób nie identyfikujemy respondentów naszych badań. Jednak w niektórych przypadkach dane te mogą być traktowane jako dane osobowe.
 3. Dane o numerze telefonu są przez nas generowane losowo, za pomocą metody RDD (Random Digit Dialing). Numery telefonów są losowo dobierane (generowane) z zakresu numeracji telefonicznej, na podstawie prefiksów, które są publicznie i nieodpłatnie udostępniane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w Tablicach Zagospodarowania Numeracji (TZN) na stronie internetowej https://numeracja.uke.gov.pl/.
 4. Pozostałe dane są przez nas pozyskiwane od Respondenta podczas prowadzonej ankiety.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

 1. Dane, o których mowa powyżej, są przez nas przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych, tj. w celu prowadzenia przez nas badania akceptacji utworów muzycznych w stacjach radiowych i w celu opracowania zebranych danych.
 2. Dane o numerze telefonu są przetwarzane przez nas w celu realizacji uzasadnionego prawnie interesu administratora danych, którym jest możliwość prowadzenia badania statystycznego.
 3. Pozostałe dane zebrane w czasie ankiety są przetwarzane na podstawie zgody respondenta na udział w badaniu, wyrażonej podczas przeprowadzonej ankiety. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 4. Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania lub w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy administratora, a także dostawcy usług informatycznych i dostawcy oprogramowania.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom nabywającym wyniki badania lub raporty z badania. Podmiotom takim udostępniane są wyłącznie bazy danych i raporty zawierające dane w wersji zanonimizowanej lub zagregowanej.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez administratora maksymalnie przez okres 7 dni od momentu przeprowadzenia badania. Po tym okresie administrator dokona anonimizacji przetwarzanych danych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Respondenci naszych badań mają również prawo zażądać, aby ich numer telefonu został zamieszczony na tzw. liście zastrzeżonych numerów, co spowoduje, że w procesie losowego generowania numerów telefonów numer ten nigdy nie zostanie wygenerowany. Żądanie to jest równoznaczne ze zgodą osoby, której dane dotyczą, aby jej numer telefonu był przetwarzany przez administratora w celu umieszczenia go na takiej liście zastrzeżonych numerów przez czas do momentu cofnięcia zgody.
 4. Wykonanie praw osoby, której dane dotyczą może odbyć się poprzez pisemne zgłoszenie na adres administratora lub przesłanie administratorowi wiadomości e-mail na adres biuro@ibor.pl.