I. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest IBOR sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kogucia 20/1, 30-222 Kraków.
 2. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@ibor.pl lub numerem telefonu 12 395 70 54.
 3. W swojej działalności szanujemy prywatność i kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
 4. Przy każdym przetwarzaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa.
 5. Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.

II. ZBIERANE DANE

 1. Administrator przetwarza dane dotyczące osób fizycznych przekazane mu w przesłanych do niego pismach i wiadomościach e-mail. Są to w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, firma, adres, adres e-mail, telefon.
 2. Dodatkowo administrator może przetwarzać inne dane, jeśli ktoś takie inne dane poda w przesłanych do administratora pismach i wiadomościach e-mail.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

 1. Dane, o których mowa powyżej, są przez nas przetwarzane w celach kontaktowych (odpowiedzi na otrzymane przez nas pisma i wiadomości e-mail), na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez wysłanie do nas pisma lub wiadomości e-mail z żądaniem udzielenia jej odpowiedzi.
 2. W przypadku osób, z którymi administrator współpracuje lub które działają na rzecz podmiotów, z którymi administrator współpracuje, dane będą przetwarzane także w celu dalszego utrzymywania kontaktu, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 3. Dodatkowo, dane, o których mowa powyżej, mogą być przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 4. Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania lub w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy administratora, a także dostawcy usług informatycznych, usług prawnych i dostawcy oprogramowania.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na otrzymane przez administratora pismo lub wiadomość e-mail, a po tym okresie również przez okres współpracy administratora z osobą, której dane dotyczą lub z partnerem, na rzecz którego ta osoba działa oraz przez okres przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą, które mogą być związane z treścią otrzymanego pisma lub wiadomości e-mail jak również przez okres, w którym administrator może ponosić odpowiedzialność z tego tytułu.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Wskazujemy, że w przypadku przetwarzania danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 17 st. 3 lit. e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych.
 3. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Wykonanie praw osoby, której dane dotyczą może odbyć się poprzez pisemne zgłoszenie na adres administratora lub przesłanie administratorowi wiadomości e-mail.